l’Institut d’Estudis Europeus i el CERAO (Centre d’Estudis d’Asia Oriental) han acoerdat treballar plegatsi han creat l’obervatori sobre la nova ruta de la seda. L’bjectiu d’aquest observatori es analitzar tant la nova ruta de la seda en sí mateixa (quès é, quins son els seus objectius, com es desenvolupa, quina és la seva anturalesa jurídica) com les relacions entre la UE i Xina en el context de la nova ruta de la seda, i veure’n i estudiar-ne diferents aspectes. En aquest context, tot i que el focus de l’observatorti se centra en la UE també es prestarà atenció a les relacions i efectes d’aquesta ruta en el context mediterrani en general.